Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det er et velkendt faktum at...
Je obecně známým faktem, že...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Generelt set er det i dag aftalt at...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Introduktion
Et vedvarende emne i...er...
Přetrvávající otázka v...je...
Presentation av huvudteman
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
För att understryka vikten av din studie
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Vores formål er at...
Našim cílem je...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Ved definition...betyder...
Podle definice...znamená...
Används för att definiera ett visst ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Används för att definiera ett visst ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Je důležité si ujasnit definici...
Används för att definiera ett visst ord
Termet... henviser til...
Termín...odkazuje na...
Används för att definiera ett visst ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ifølge..., defineres...som...
Podle... je definován/a jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...forståes sædvanligvis som...
...se obecně rozumí...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det er vigtigt at understrege...
Je důležité zdůraznit...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vores fokus er på...
Zaměřujeme se na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Hvad vi mener er at...
To, co máme na mysli, je...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Bylo navrhnuto několik definic.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Tato vysvětlení vychází z...
Används för att klargöra grunden för din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen