Italienska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det er et velkendt faktum at...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Generelt set er det i dag aftalt at...
Seppure è unanime che...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Introduktion
Et vedvarende emne i...er...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Presentation av huvudteman
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
För att understryka vikten av din studie
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Questa ricerca esplora le cause di...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Vores formål er at...
Il mio obiettivo è quello di...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Ved definition...betyder...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Används för att definiera ett visst ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
In questo contesto il termine indica...
Används för att definiera ett visst ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Används för att definiera ett visst ord
Termet... henviser til...
Il termine... si riferisce a...
Används för att definiera ett visst ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ifølge..., defineres...som...
Secondo... il termine assume il significato di...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...forståes sædvanligvis som...
...indica generalmente...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det er vigtigt at understrege...
È importante enfatizzare...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vores fokus er på...
Ci concentreremo su...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Hvad vi mener er at...
Quello che si intende dire con questo è che...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Används för att klargöra grunden för din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen