Franska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det er et velkendt faktum at...
C'est un fait bien connu que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Generelt set er det i dag aftalt at...
De nos jours, il est convenu que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Nous analyserons ensuite les points...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Introduktion
Et vedvarende emne i...er...
Un thème récurrent est...
Presentation av huvudteman
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
För att understryka vikten av din studie
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Ce travail explore les causes de...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Vores formål er at...
Notre but est de...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Ved definition...betyder...
Par définition... signifie...
Används för att definiera ett visst ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Används för att definiera ett visst ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Används för att definiera ett visst ord
Termet... henviser til...
Le terme... fait référence à...
Används för att definiera ett visst ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ifølge..., defineres...som...
Selon..., ...est défini en tant que...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...forståes sædvanligvis som...
...est communément compris comme...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det er vigtigt at understrege...
Il est important de mettre en valeur...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vores fokus er på...
Nous concentrons notre attention sur...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Hvad vi mener er at...
Ce que nous entendons par là est que...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Plusieurs explications ont été proposées.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Används för att klargöra grunden för din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen