Finska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det er et velkendt faktum at...
On tunnettu tosiasia, että...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Generelt set er det i dag aftalt at...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Introduktion
Et vedvarende emne i...er...
Itsepintainen perusajatus... on...
Presentation av huvudteman
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
För att understryka vikten av din studie
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Vores formål er at...
Tarkoituksemme on...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Ved definition...betyder...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Används för att definiera ett visst ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Används för att definiera ett visst ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Används för att definiera ett visst ord
Termet... henviser til...
Termi... viittaa...
Används för att definiera ett visst ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ifølge..., defineres...som...
...mukaan ... määritellään...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...forståes sædvanligvis som...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det er vigtigt at understrege...
On tärkeää painottaa...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vores fokus er på...
Keskitymme...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Hvad vi mener er at...
Tarkoitamme tällä, että...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Useita selityksiä on tarjottu.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Nämä selitykset kumpuavat...
Används för att klargöra grunden för din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen