Engelska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det er et velkendt faktum at...
It is a well-known fact that…
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
A great deal is being written and said about…
Allmän öppning för att införa ett ämne
Generelt set er det i dag aftalt at...
It is generally agreed today that…
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Herpå evaluerer vi de faktorer...
We then review the factors…
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
We build on this analysis to identify…
Introduktion
Et vedvarende emne i...er...
A persistent theme in...is…
Presentation av huvudteman
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
För att understryka vikten av din studie
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
This research explores the causes of…
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
The authors of more recent studies have proposed that…
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Vores formål er at...
Our purpose is to…
Används för att ange studiens viktigaste mål
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Ved definition...betyder...
By definition… means…
Används för att definiera ett visst ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Används för att definiera ett visst ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
It is important to be clear about the definition of…
Används för att definiera ett visst ord
Termet... henviser til...
The term… refers to…
Används för att definiera ett visst ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
The standard model suggests that… can be defined as…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ifølge..., defineres...som...
According to..., …is defined as…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...forståes sædvanligvis som...
…is commonly understood to mean…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Two brief examples might clarify this concept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det er vigtigt at understrege...
It is important to emphasize…
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vores fokus er på...
Our focus is on…
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Finally, we should clarify our definition of…
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Hvad vi mener er at...
What we mean is that…
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Several explanations have been offered.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Används för att klargöra grunden för din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Following..., scholars have argued that …
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...found a significant correlation between… and…
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen