Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
..., trái với/khác với..., lại (là)...
... na rozdíl od... je/jsou...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... giống với... ở chỗ...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... và... khác nhau ở chỗ...
... a... se liší, pokud jde o...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
První... na rozdíl od druhého...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Tôi cho rằng...
Řekla bych, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Tôi thấy rằng...
Zdá se mi, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Cá nhân tôi cho rằng...
Podle mého názoru...
Används för att ge en personlig åsikt
Theo quan điểm của tôi...
Z mého pohledu...
Används för att ge en personlig åsikt
Tôi mang quan điểm rằng...
Jsem toho názoru, že...
Används för att ge en personlig åsikt
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Används då man vill lista många skäl för något
Tôi tin rằng... bởi vì...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Nelze popřít, že..., ale ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Trái lại,...
Naopak/Naproti očekávání...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Một mặt,...
Na jedné straně...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Mặt khác,...
Na druhé straně...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Mặc dù...
Navzdory...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Mặc dù/Bất chấp...
Navzdory tomu, že...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Vědecky/Historicky vzato...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Nhân tiện/Nhân thể...
Mimochodem...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå