Thailändska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
ฉันยอมรับว่า...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
..., trái với/khác với..., lại (là)...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... giống với... ở chỗ...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... và... khác nhau ở chỗ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Tôi cho rằng...
ฉันจะพูดว่า...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Tôi thấy rằng...
ดูเหมือนว่า...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Cá nhân tôi cho rằng...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
Theo quan điểm của tôi...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
Tôi mang quan điểm rằng...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Används då man vill lista många skäl för något
Tôi tin rằng... bởi vì...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
ยอมรับ...แต่...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Trái lại,...
ในทางตรงกันข้าม...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Một mặt,...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Mặt khác,...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Mặc dù...
ถึงแม้ว่า...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Mặc dù/Bất chấp...
ถึงแม้ว่า...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Nhân tiện/Nhân thể...
โดยบังเอิญ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
นอกจากนี้...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå