Ryska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Согласие
Används när du håller med någon annans synpunkt
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Я полностью согласен, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Я совершенно не соголасен с...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
И наоборот, ... показывает...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
..., trái với/khác với..., lại (là)...
В отличие от...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... giống với... ở chỗ...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... và... khác nhau ở chỗ...
... и ... различаются в понимании ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Первое...., второе, напротив, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Tôi cho rằng...
Я бы предположил, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Tôi thấy rằng...
Мне кажется, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Cá nhân tôi cho rằng...
Я считаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Theo quan điểm của tôi...
По моему мнению...
Används för att ge en personlig åsikt
Tôi mang quan điểm rằng...
Я придерживаюсь мнения, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Används då man vill lista många skäl för något
Tôi tin rằng... bởi vì...
Я полагаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Нельзя не заметить, что ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Согласен.., но...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Согласен,... , и тем неменее
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Trái lại,...
Напротив,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Một mặt,...
С одной стороны
Används för att införa ena sidan av ett argument
Mặt khác,...
С другой стороны...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Mặc dù...
Несмотря на
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Mặc dù/Bất chấp...
Хотя...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Говоря научным языком...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Nhân tiện/Nhân thể...
Между прочим...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Более того...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå