Polska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
W pełni się zgadzam z...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
..., trái với/khác với..., lại (là)...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... giống với... ở chỗ...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... và... khác nhau ở chỗ...
....i...rożnią się pod względem...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Tôi cho rằng...
Powiedziałbym, że...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Tôi thấy rằng...
Wydaje mi się, że...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Cá nhân tôi cho rằng...
Moim zdaniem...
Används för att ge en personlig åsikt
Theo quan điểm của tôi...
Z mojego punktu widzenia...
Används för att ge en personlig åsikt
Tôi mang quan điểm rằng...
Jestem zdania, że...
Används för att ge en personlig åsikt
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Används då man vill lista många skäl för något
Tôi tin rằng... bởi vì...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Wprawdzie..., ale...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Trái lại,...
Przeciwnie, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Một mặt,...
Z jednej strony...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Mặt khác,...
Z drugiej strony...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Mặc dù...
Pomimo/Wbrew...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Mặc dù/Bất chấp...
Pomimo faktu, że...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Nhân tiện/Nhân thể...
Nawiasem mówiąc, ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Ponadto...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå