Grekiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... giống với... ở chỗ...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... và... khác nhau ở chỗ...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Tôi cho rằng...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Tôi thấy rằng...
Μου φαίνεται ότι...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Cá nhân tôi cho rằng...
Κατά την γνώμη μου...
Används för att ge en personlig åsikt
Theo quan điểm của tôi...
Κατά την δική μου άποψη...
Används för att ge en personlig åsikt
Tôi mang quan điểm rằng...
Είμαι της γνώμης ότι...
Används för att ge en personlig åsikt
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Används då man vill lista många skäl för något
Tôi tin rằng... bởi vì...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Βεβαίως..., αλλά...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Trái lại,...
Αντιθέτως, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Một mặt,...
Από τη μία...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Mặt khác,...
Από την άλλη...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Mặc dù...
Παρόλο που...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Mặc dù/Bất chấp...
Παρά το γεγονός ότι...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Nhân tiện/Nhân thể...
Παρεμπιπτόντως...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Επιπροσθέτως...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå