Franska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Je comprends son point de vue.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Je suis entièrement d'accord que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
En opposition avec..., ...montre...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
..., trái với/khác với..., lại (là)...
..., par contraste avec..., est/sont...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... giống với... ở chỗ...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... và... khác nhau ở chỗ...
...et... diffèrent en termes de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Le premier..., a contrario, le second...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Tôi cho rằng...
Je dirais que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Tôi thấy rằng...
Il me semble que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Cá nhân tôi cho rằng...
À mon sens...
Används för att ge en personlig åsikt
Theo quan điểm của tôi...
Selon mon point de vue...
Används för att ge en personlig åsikt
Tôi mang quan điểm rằng...
Je suis d'opinion que...
Används för att ge en personlig åsikt
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Används då man vill lista många skäl för något
Tôi tin rằng... bởi vì...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
De l'avis général..., mais...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Il va de soi que..., cependant...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Trái lại,...
Au contraire, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Một mặt,...
D'un coté...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Mặt khác,...
D'un autre côté...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Mặc dù...
En dépit de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Mặc dù/Bất chấp...
En dépit du fait que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Nhân tiện/Nhân thể...
À propos de...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
En outre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå