Engelska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Broadly speaking, I agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
One is very much inclined to agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
I can see his/her point.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
I entirely agree that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
One is very much inclined to disagree with… because…
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
I strongly disagree that…
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
I am firmly opposed to the idea that…
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
…and…are similar/different as regards to…
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
In contrast to…, …shows…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
..., trái với/khác với..., lại (là)...
…by contrast with… is/are…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... giống với... ở chỗ...
…is similar to… in respect of…
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... và... khác nhau ở chỗ...
…and… differ in terms of...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
The first…, by contrast, the second…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
One difference between… and… is that…, whereas…
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Tôi cho rằng...
I would say that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Tôi thấy rằng...
It seems to me that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Cá nhân tôi cho rằng...
In my opinion…
Används för att ge en personlig åsikt
Theo quan điểm của tôi...
From my point of view…
Används för att ge en personlig åsikt
Tôi mang quan điểm rằng...
I am of the opinion that…
Används för att ge en personlig åsikt
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Används då man vill lista många skäl för något
Tôi tin rằng... bởi vì...
It is my belief that… because…
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Let us now analyze/turn to/examine…
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Admittedly…, but…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
It is true that…, yet the fact remains that…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Granted, …, nevertheless…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Trái lại,...
On the contrary, …
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Một mặt,...
On the one hand…
Används för att införa ena sidan av ett argument
Mặt khác,...
On the other hand…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Mặc dù...
In spite of…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Mặc dù/Bất chấp...
Despite the fact that…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Scientifically/Historically speaking…
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Nhân tiện/Nhân thể...
Incidentally…
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Furthermore…
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå