Spanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
En términos generales, coincido con X porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Uno tiende a concordar con X ya que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Értem, amit mond.
Comprendo su planteamiento...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Coincido totalmente en que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Respaldo completamente la idea de que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Difiero completamente en relación a...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
En contraste con..., ... muestra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
....-val/vel ellentétben, a .......
... en contraste con... es/son...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... es similar a... en lo referente a...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... y... difieren en relación a...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Azt mondanám, hogy ...
Podría decir que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Nekem úgy tűnik, hogy ...
A mi parecer...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Véleményem szerint ...
En mi opinión...
Används för att ge en personlig åsikt
Véleményem szerint ...
Desde mi punto de vista...
Används för att ge en personlig åsikt
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Soy de la opinión de que...
Används för att ge en personlig åsikt
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Används då man vill lista många skäl för något
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
A mi parecer... debido a que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Hozzátéve ...., de ....
Es cierto que..., pero...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Ezzel ellentétben ....
Por el contrario,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Másrészt viszont ....
Por una parte...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Másrészt ...
Por otra parte...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
A pesar de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
A pesar de que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Tudományosan/történelmileg ...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Mellékesen....
Cabe acotar...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Továbbá ....
Además,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå