Nederländska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Értem, amit mond.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
In tegenstelling tot ..., toont ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
....-val/vel ellentétben, a .......
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Azt mondanám, hogy ...
Ik zou zeggen dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Het lijkt mij dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Véleményem szerint ...
Naar mijn mening ...
Används för att ge en personlig åsikt
Véleményem szerint ...
Vanuit mijn standpunt ...
Används för att ge en personlig åsikt
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Ik ben van mening dat ...
Används för att ge en personlig åsikt
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Används då man vill lista många skäl för något
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Hozzátéve ...., de ....
Toegegeven ..., maar ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Ezzel ellentétben ....
Integendeel, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Másrészt viszont ....
Enerzijds ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Másrészt ...
Anderzijds ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Ondanks ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Ondanks het feit dat ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Tudományosan/történelmileg ...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Mellékesen....
Bijkomend ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Továbbá ....
Bovendien ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå