Svenska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Ich stimme völlig zu, dass...
Jag håller helt med om att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
I motsats till ..., ... visar ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
... till skillnad från ... är...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... ähnelt ... hinsichtlich...
... liknar ... när det gäller ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Ich würde sagen, dass...
Jag skulle säga att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Es scheint mir, dass...
För mig verkar det som att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Meiner Meinung nach...
Enligt min åsikt ...
Används för att ge en personlig åsikt
Von meinem Standpunkt aus...
Från min synpunkt sett ...
Används för att ge en personlig åsikt
Ich bin der Ansicht, dass...
Jag är av den uppfattningen att ...
Används för att ge en personlig åsikt
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Används då man vill lista många skäl för något
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Zugegebenermaßen... , aber...
Visserligen ... men ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Im Gegenteil...
Tvärtom ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Einerseits...
Å ena sidan ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Andererseits...
Å andra sidan ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Trotz...
Trots ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Trots att ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Im Übrigen...
För övrigt/Förresten ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Darüber hinaus...
Dessutom ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå