Spanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
En términos generales, coincido con X porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Demek istediğini anlıyorum.
Comprendo su planteamiento...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
...'a tamamen katılıyorum.
Coincido totalmente en que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Respaldo completamente la idea de que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Difiero completamente en relación a...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Me opongo firmemente a la idea de que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
...'a karşılık ... gösterir ki ...
En contraste con..., ... muestra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...'a karşın ...'daki ...
... en contraste con... es/son...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... es similar a... en lo referente a...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... y... difieren en relación a...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Demek istediğim ...
Podría decir que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Bana öyle görünüyor ki ...
A mi parecer...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Bence ...
En mi opinión...
Används för att ge en personlig åsikt
Benim bakış açıma göre ...
Desde mi punto de vista...
Används för att ge en personlig åsikt
... görüşündeyim.
Soy de la opinión de que...
Används för att ge en personlig åsikt
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Används då man vill lista många skäl för något
İnancıma göre ... çünkü ...
A mi parecer... debido a que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Es cierto que..., pero...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Ancak buna karşıt olarak ...
Por el contrario,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Bir açıdan baktığımızda ...
Por una parte...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
Por otra parte...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
... olmasına rağmen
A pesar de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
... gibi bir gerçeğe rağmen
A pesar de que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Antiparantez ...
Cabe acotar...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Buna ilaveten ...
Además,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå