Nederländska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Demek istediğini anlıyorum.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
...'a tamamen katılıyorum.
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
...'a karşılık ... gösterir ki ...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...'a karşın ...'daki ...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Demek istediğim ...
Ik zou zeggen dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Bana öyle görünüyor ki ...
Het lijkt mij dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Bence ...
Naar mijn mening ...
Används för att ge en personlig åsikt
Benim bakış açıma göre ...
Vanuit mijn standpunt ...
Används för att ge en personlig åsikt
... görüşündeyim.
Ik ben van mening dat ...
Används för att ge en personlig åsikt
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Används då man vill lista många skäl för något
İnancıma göre ... çünkü ...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Toegegeven ..., maar ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Ancak buna karşıt olarak ...
Integendeel, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Bir açıdan baktığımızda ...
Enerzijds ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
Anderzijds ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
... olmasına rağmen
Ondanks ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
... gibi bir gerçeğe rağmen
Ondanks het feit dat ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Antiparantez ...
Bijkomend ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Buna ilaveten ...
Bovendien ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå