Esperanto | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Demek istediğini anlıyorum.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
...'a tamamen katılıyorum.
Mi tute konsentas, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Mi tute malkonsentas, ke...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
...'a karşılık ... gösterir ki ...
En kontrasto al..., ...montras...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...'a karşın ...'daki ...
...per kontrasto kun...estas...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...estas simila al... rilate...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
...kaj... malsamas en terminoj de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
La unua..., kontraste, la dua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Demek istediğim ...
Mi dirus, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Bana öyle görünüyor ki ...
Ŝajnas al mi, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Bence ...
Miaopinie…
Används för att ge en personlig åsikt
Benim bakış açıma göre ...
El mia vidpunkto...
Används för att ge en personlig åsikt
... görüşündeyim.
Mi estas de la opinio, ke...
Används för att ge en personlig åsikt
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Används då man vill lista många skäl för något
İnancıma göre ... çünkü ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Certe..., sed...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Koncedita, ..., tamen...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Ancak buna karşıt olarak ...
Kontraŭe, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Bir açıdan baktığımızda ...
Unuflanke...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
Aliflanke…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
... olmasına rağmen
Malgraŭ…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
... gibi bir gerçeğe rağmen
Malgraŭ la fakto ke...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Science/Historie parolanta...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Antiparantez ...
Parenteze...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Buna ilaveten ...
Krome...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå