Spanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
En términos generales, coincido con X porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Comprendo su planteamiento...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Coincido totalmente en que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Respaldo completamente la idea de que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Difiero completamente en relación a...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
En contraste con..., ... muestra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... na rozdíl od... je/jsou...
... en contraste con... es/son...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... es similar a... en lo referente a...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... a... se liší, pokud jde o...
... y... difieren en relación a...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
První... na rozdíl od druhého...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Řekla bych, že...
Podría decir que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Zdá se mi, že...
A mi parecer...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Podle mého názoru...
En mi opinión...
Används för att ge en personlig åsikt
Z mého pohledu...
Desde mi punto de vista...
Används för att ge en personlig åsikt
Jsem toho názoru, že...
Soy de la opinión de que...
Används för att ge en personlig åsikt
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Används då man vill lista många skäl för något
Podle mého přesvědčení je..., protože...
A mi parecer... debido a que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Es cierto que..., pero...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Naopak/Naproti očekávání...
Por el contrario,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Na jedné straně...
Por una parte...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Na druhé straně...
Por otra parte...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Navzdory...
A pesar de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Navzdory tomu, že...
A pesar de que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Vědecky/Historicky vzato...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Mimochodem...
Cabe acotar...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Además,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå