Rumänska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Înţeleg punctul său de vedere.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Sunt în totalitate de acord că...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Mă opun total ideii conform căreia...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... na rozdíl od... je/jsou...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... a... se liší, pokud jde o...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
První... na rozdíl od druhého...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Řekla bych, že...
Aş putea spune că...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Zdá se mi, že...
Impresia mea este că...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Podle mého názoru...
După părerea mea,...
Används för att ge en personlig åsikt
Z mého pohledu...
Din punctul meu de vedere...
Används för att ge en personlig åsikt
Jsem toho názoru, že...
Sunt de părere că...
Används för att ge en personlig åsikt
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Används då man vill lista många skäl för något
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Convingerea mea este că... deoarece...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Admitem faptul că..., dar...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se admite faptul că..., însă...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Naopak/Naproti očekávání...
Din contră,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Na jedné straně...
Pe de o parte...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Na druhé straně...
Pe de altă parte...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Navzdory...
Contrar...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Navzdory tomu, že...
În ciuda faptului că...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Vědecky/Historicky vzato...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Mimochodem...
Întâmplător...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Mai mult decât atât...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå