Japanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
言っていることはもっともだ。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
・・・・に同意している。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
心から・・・・という意見を支持する。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
・・・・に強く反対である。
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jsem zásadně proti myšlence, že...
・・・・という意見に断固として反対する。
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... na rozdíl od... je/jsou...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... a... se liší, pokud jde o...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
První... na rozdíl od druhého...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Řekla bych, že...
・・・・と言えるかもしれない。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Zdá se mi, že...
・・・・のように見受けられる。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Podle mého názoru...
私の意見では、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
Z mého pohledu...
私の見方だと、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
Jsem toho názoru, že...
私の意見としては、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Används då man vill lista många skäl för något
Podle mého přesvědčení je..., protože...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Nelze popřít, že..., ale ...
確かにそうだが、しかし・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., nicméně...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Naopak/Naproti očekávání...
それどころか、・・・・
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Na jedné straně...
一方では・・・・
Används för att införa ena sidan av ett argument
Na druhé straně...
しかしその一方で・・・・
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Navzdory...
・・・・にもかかわらず
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Navzdory tomu, že...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Vědecky/Historicky vzato...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Mimochodem...
ちなみに、・・・・
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Navíc/Nadto/Dále ještě...
その上・・・・
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå