Italienska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Si può comprendere il punto di vista di...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
A differenza di..., ... mostra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... na rozdíl od... je/jsou...
In contrasto con..., .... è...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... a... se liší, pokud jde o...
... e... differiscono in termini di...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
První... na rozdíl od druhého...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Řekla bych, že...
Si potrebbe dunque affermare che...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Zdá se mi, že...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Podle mého názoru...
Secondo il mio punto di vista...
Används för att ge en personlig åsikt
Z mého pohledu...
Da una prospettiva prettamente personale...
Används för att ge en personlig åsikt
Jsem toho názoru, že...
Sono dell'idea che...
Används för att ge en personlig åsikt
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Används då man vill lista många skäl för något
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Spostando l'attenzione verso...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., nicméně...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Naopak/Naproti očekávání...
Al contrario...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Na jedné straně...
Da un lato...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Na druhé straně...
Dall'altro...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Navzdory...
A dispetto di...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Navzdory tomu, že...
Nonostante si ritenga che...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Vědecky/Historicky vzato...
Scientificamente/Storicamente...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Mimochodem...
A tal proposito...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Inoltre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå