Grekiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... na rozdíl od... je/jsou...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... a... se liší, pokud jde o...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
První... na rozdíl od druhého...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Řekla bych, že...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Zdá se mi, že...
Μου φαίνεται ότι...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Podle mého názoru...
Κατά την γνώμη μου...
Används för att ge en personlig åsikt
Z mého pohledu...
Κατά την δική μου άποψη...
Används för att ge en personlig åsikt
Jsem toho názoru, že...
Είμαι της γνώμης ότι...
Används för att ge en personlig åsikt
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Används då man vill lista många skäl för något
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Βεβαίως..., αλλά...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., nicméně...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Naopak/Naproti očekávání...
Αντιθέτως, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Na jedné straně...
Από τη μία...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Na druhé straně...
Από την άλλη...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Navzdory...
Παρόλο που...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Navzdory tomu, že...
Παρά το γεγονός ότι...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Vědecky/Historicky vzato...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Mimochodem...
Παρεμπιπτόντως...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Επιπροσθέτως...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå