Franska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Je comprends son point de vue.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Je suis entièrement d'accord que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
En opposition avec..., ...montre...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... na rozdíl od... je/jsou...
..., par contraste avec..., est/sont...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... a... se liší, pokud jde o...
...et... diffèrent en termes de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
První... na rozdíl od druhého...
Le premier..., a contrario, le second...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Řekla bych, že...
Je dirais que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Zdá se mi, že...
Il me semble que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Podle mého názoru...
À mon sens...
Används för att ge en personlig åsikt
Z mého pohledu...
Selon mon point de vue...
Används för att ge en personlig åsikt
Jsem toho názoru, že...
Je suis d'opinion que...
Används för att ge en personlig åsikt
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Används då man vill lista många skäl för något
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Nelze popřít, že..., ale ...
De l'avis général..., mais...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., nicméně...
Il va de soi que..., cependant...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Naopak/Naproti očekávání...
Au contraire, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Na jedné straně...
D'un coté...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Na druhé straně...
D'un autre côté...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Navzdory...
En dépit de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Navzdory tomu, že...
En dépit du fait que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Vědecky/Historicky vzato...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Mimochodem...
À propos de...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Navíc/Nadto/Dále ještě...
En outre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå