Finska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... na rozdíl od... je/jsou...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... muistuttaa ... suhteessa...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... a... se liší, pokud jde o...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
První... na rozdíl od druhého...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Řekla bych, že...
Voisin sanoa, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Zdá se mi, že...
Vaikuttaa siltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Podle mého názoru...
Mielestäni...
Används för att ge en personlig åsikt
Z mého pohledu...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Används för att ge en personlig åsikt
Jsem toho názoru, že...
Olen sitä mieltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Används då man vill lista många skäl för något
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Uskon, että..., sillä...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Kieltämättä..., mutta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., nicméně...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Naopak/Naproti očekávání...
Päinvastoin...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Na jedné straně...
Toisaalta...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Na druhé straně...
Toisaalta...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Navzdory...
Huolimatta...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Navzdory tomu, že...
Huolimatta siitä, että...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Vědecky/Historicky vzato...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Mimochodem...
Ohimennen...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Lisäksi...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå