Engelska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Broadly speaking, I agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
One is very much inclined to agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
I can see his/her point.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
I entirely agree that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
One is very much inclined to disagree with… because…
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
I strongly disagree that…
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jsem zásadně proti myšlence, že...
I am firmly opposed to the idea that…
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
…and…are similar/different as regards to…
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
In contrast to…, …shows…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... na rozdíl od... je/jsou...
…by contrast with… is/are…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
…is similar to… in respect of…
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... a... se liší, pokud jde o...
…and… differ in terms of...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
První... na rozdíl od druhého...
The first…, by contrast, the second…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
One difference between… and… is that…, whereas…
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Řekla bych, že...
I would say that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Zdá se mi, že...
It seems to me that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Podle mého názoru...
In my opinion…
Används för att ge en personlig åsikt
Z mého pohledu...
From my point of view…
Används för att ge en personlig åsikt
Jsem toho názoru, že...
I am of the opinion that…
Används för att ge en personlig åsikt
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Används då man vill lista många skäl för något
Podle mého přesvědčení je..., protože...
It is my belief that… because…
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Let us now analyze/turn to/examine…
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Admittedly…, but…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
It is true that…, yet the fact remains that…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Nelze popřít, že..., nicméně...
Granted, …, nevertheless…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Naopak/Naproti očekávání...
On the contrary, …
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Na jedné straně...
On the one hand…
Används för att införa ena sidan av ett argument
Na druhé straně...
On the other hand…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Navzdory...
In spite of…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Navzdory tomu, že...
Despite the fact that…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Vědecky/Historicky vzato...
Scientifically/Historically speaking…
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Mimochodem...
Incidentally…
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Furthermore…
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå