Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Jag håller helt med om att ...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
I motsats till ..., ... visar ...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... till skillnad från ... är...
... na rozdíl od... je/jsou...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... liknar ... när det gäller ...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... a... se liší, pokud jde o...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
První... na rozdíl od druhého...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Jag skulle säga att ...
Řekla bych, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
För mig verkar det som att ...
Zdá se mi, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Enligt min åsikt ...
Podle mého názoru...
Används för att ge en personlig åsikt
Från min synpunkt sett ...
Z mého pohledu...
Används för att ge en personlig åsikt
Jag är av den uppfattningen att ...
Jsem toho názoru, že...
Används för att ge en personlig åsikt
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Används då man vill lista många skäl för något
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Visserligen ... men ...
Nelze popřít, že..., ale ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Tvärtom ...
Naopak/Naproti očekávání...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Å ena sidan ...
Na jedné straně...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Å andra sidan ...
Na druhé straně...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Trots ...
Navzdory...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Trots att ...
Navzdory tomu, že...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Vědecky/Historicky vzato...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
För övrigt/Förresten ...
Mimochodem...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Dessutom ...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå