Rumänska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Înţeleg punctul său de vedere.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Jag håller helt med om att ...
Sunt în totalitate de acord că...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Mă opun total ideii conform căreia...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
I motsats till ..., ... visar ...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... till skillnad från ... är...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... liknar ... när det gäller ...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Jag skulle säga att ...
Aş putea spune că...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
För mig verkar det som att ...
Impresia mea este că...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Enligt min åsikt ...
După părerea mea,...
Används för att ge en personlig åsikt
Från min synpunkt sett ...
Din punctul meu de vedere...
Används för att ge en personlig åsikt
Jag är av den uppfattningen att ...
Sunt de părere că...
Används för att ge en personlig åsikt
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Används då man vill lista många skäl för något
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Convingerea mea este că... deoarece...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Visserligen ... men ...
Admitem faptul că..., dar...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Se admite faptul că..., însă...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Tvärtom ...
Din contră,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Å ena sidan ...
Pe de o parte...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Å andra sidan ...
Pe de altă parte...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Trots ...
Contrar...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Trots att ...
În ciuda faptului că...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
För övrigt/Förresten ...
Întâmplător...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Dessutom ...
Mai mult decât atât...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå