Kinesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
一般来说,我同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
人们较倾向于同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
我能理解他/她的观点。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Jag håller helt med om att ...
我完全同意...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
我完全赞同...的观点。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
总的来说,我不同意...,因为...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
我强烈不同意...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
我坚决反对...的观点
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... och ... är lika/olika när det gäller ...
就...方面,...和...相似/不同
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
I motsats till ..., ... visar ...
和...比,...表明...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... till skillnad från ... är...
对比...,...是...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... liknar ... när det gäller ...
在...方面,...和...是相似的
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
在...方面,...和...不同
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
第一...,与此对比,第二...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
...和...的一个不同点是...,而...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Jag skulle säga att ...
我想说的是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
För mig verkar det som att ...
对我来说,它像是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Enligt min åsikt ...
在我看来...
Används för att ge en personlig åsikt
Från min synpunkt sett ...
我认为...
Används för att ge en personlig åsikt
Jag är av den uppfattningen att ...
我的观点是...
Används för att ge en personlig åsikt
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Används då man vill lista många skäl för något
Det är min åsikt att ... eftersom ...
我相信...,因为...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Låt oss nu analysera/undersöka ...
现在让我们分析/转到/研究...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Visserligen ... men ...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
...是对的,但是事实上...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Tvärtom ...
相反...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Å ena sidan ...
一方面...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Å andra sidan ...
另一方面...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Trots ...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Trots att ...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
从科学/历史角度讲...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
För övrigt/Förresten ...
附带说一句...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Dessutom ...
此外...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå