Engelska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Broadly speaking, I agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
One is very much inclined to agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
I can see his/her point.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Jag håller helt med om att ...
I entirely agree that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
One is very much inclined to disagree with… because…
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
I strongly disagree that…
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
I am firmly opposed to the idea that…
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... och ... är lika/olika när det gäller ...
…and…are similar/different as regards to…
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
I motsats till ..., ... visar ...
In contrast to…, …shows…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... till skillnad från ... är...
…by contrast with… is/are…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... liknar ... när det gäller ...
…is similar to… in respect of…
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
…and… differ in terms of...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
The first…, by contrast, the second…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Jag skulle säga att ...
I would say that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
För mig verkar det som att ...
It seems to me that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Enligt min åsikt ...
In my opinion…
Används för att ge en personlig åsikt
Från min synpunkt sett ...
From my point of view…
Används för att ge en personlig åsikt
Jag är av den uppfattningen att ...
I am of the opinion that…
Används för att ge en personlig åsikt
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Används då man vill lista många skäl för något
Det är min åsikt att ... eftersom ...
It is my belief that… because…
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Let us now analyze/turn to/examine…
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Visserligen ... men ...
Admittedly…, but…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
It is true that…, yet the fact remains that…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Granted, …, nevertheless…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Tvärtom ...
On the contrary, …
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Å ena sidan ...
On the one hand…
Används för att införa ena sidan av ett argument
Å andra sidan ...
On the other hand…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Trots ...
In spite of…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Trots att ...
Despite the fact that…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Scientifically/Historically speaking…
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
För övrigt/Förresten ...
Incidentally…
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Dessutom ...
Furthermore…
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå