Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
... giống với... ở chỗ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
... và... khác nhau ở chỗ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
Tôi cho rằng...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
Tôi thấy rằng...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
Cá nhân tôi cho rằng...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
Theo quan điểm của tôi...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
Tôi mang quan điểm rằng...
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
Trái lại,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
Một mặt,...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
Mặt khác,...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
Mặc dù...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
Mặc dù/Bất chấp...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
Nhân tiện/Nhân thể...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå