Ungerska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
Értem, amit mond.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
....-val/vel ellentétben, a .......
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
Azt mondanám, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
Véleményem szerint ...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
Véleményem szerint ...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
Hozzátéve ...., de ....
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
Ezzel ellentétben ....
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
Másrészt viszont ....
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
Másrészt ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Tudományosan/történelmileg ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
Mellékesen....
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
Továbbá ....
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå