Tyska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
Ich stimme völlig zu, dass...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
Ich würde sagen, dass...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
Es scheint mir, dass...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
Meiner Meinung nach...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
Von meinem Standpunkt aus...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
Ich bin der Ansicht, dass...
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
Zugegebenermaßen... , aber...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
Im Gegenteil...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
Einerseits...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
Andererseits...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
Trotz...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
Im Übrigen...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
Darüber hinaus...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå