Turkiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
Demek istediğini anlıyorum.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
...'a tamamen katılıyorum.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
...'a karşın ...'daki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
Demek istediğim ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
Bana öyle görünüyor ki ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
Bence ...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
Benim bakış açıma göre ...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
... görüşündeyim.
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
İnancıma göre ... çünkü ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
Bir açıdan baktığımızda ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
... olmasına rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
Antiparantez ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
Buna ilaveten ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå