Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
... na rozdíl od... je/jsou...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
... a... se liší, pokud jde o...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
První... na rozdíl od druhého...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
Řekla bych, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
Zdá se mi, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
Podle mého názoru...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
Z mého pohledu...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
Jsem toho názoru, že...
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
Nelze popřít, že..., ale ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Nelze popřít, že..., nicméně...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
Naopak/Naproti očekávání...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
Na jedné straně...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
Na druhé straně...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
Navzdory...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
Navzdory tomu, že...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Vědecky/Historicky vzato...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
Mimochodem...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå