Thailändska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
ฉันยอมรับว่า...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
ฉันจะพูดว่า...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
ดูเหมือนว่า...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
ยอมรับ...แต่...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
ในทางตรงกันข้าม...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
ถึงแม้ว่า...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
ถึงแม้ว่า...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
โดยบังเอิญ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
นอกจากนี้...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå