Svenska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
Jag håller helt med om att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
I motsats till ..., ... visar ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
... till skillnad från ... är...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
... liknar ... när det gäller ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
Jag skulle säga att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
För mig verkar det som att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
Enligt min åsikt ...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
Från min synpunkt sett ...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
Jag är av den uppfattningen att ...
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
Visserligen ... men ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
Tvärtom ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
Å ena sidan ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
Å andra sidan ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
Trots ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
Trots att ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
För övrigt/Förresten ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
Dessutom ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå