Ryska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
Согласие
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
Я понимаю его/ее точку зрения.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
Я полностью согласен, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
Я совершенно не соголасен с...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
И наоборот, ... показывает...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
В отличие от...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
... и ... различаются в понимании ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Первое...., второе, напротив, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
Я бы предположил, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
Мне кажется, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
Я считаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
По моему мнению...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
Я придерживаюсь мнения, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
Я полагаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Нельзя не заметить, что ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
Согласен.., но...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Согласен,... , и тем неменее
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
Напротив,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
С одной стороны
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
С другой стороны...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
Несмотря на
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
Хотя...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Говоря научным языком...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
Между прочим...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
Более того...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå