Portugisiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
Tende-se a concordar com...porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
Percebe-se o seu propósito.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
É consenso que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Tende-se a discordar de...porque...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
Discorda-se totamente de/do/da...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
Opõe-se à idéia que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
Em contraste com..., mostra que...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
...em contraste com...é/são...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
...e...diferem em termos de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Examina-se/Analisa-se agora...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
Reconhecidamente..., mas...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Reconhecidamente....Porém...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
Ao contrário,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
Por um lado...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
Por outro lado...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
Apesar de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
A despeito de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
Incidentalmente...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
Além disso,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå