Polska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
W pełni się zgadzam z...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
....i...rożnią się pod względem...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
Powiedziałbym, że...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
Wydaje mi się, że...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
Moim zdaniem...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
Z mojego punktu widzenia...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
Jestem zdania, że...
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
Wprawdzie..., ale...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
Przeciwnie, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
Z jednej strony...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
Z drugiej strony...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
Pomimo/Wbrew...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
Pomimo faktu, że...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
Nawiasem mówiąc, ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
Ponadto...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå