Nederländska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
Ik begrijp zijn/haar punt.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
Ik zou zeggen dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
Het lijkt mij dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
Naar mijn mening ...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
Vanuit mijn standpunt ...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
Ik ben van mening dat ...
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
Toegegeven ..., maar ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
Integendeel, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
Enerzijds ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
Anderzijds ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
Ondanks ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
Ondanks het feit dat ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
Bijkomend ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
Bovendien ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå