Koreanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
.....라고 말하고 싶습니다.
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
제 생각에는, ...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
저의 관점에서는, ...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
반대로, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
한편으로는 ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
다른 한편으로는 ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
... 에도 불구하고, ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
... 한 사실에도 불구하고,
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
부수적으로, ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
게다가, ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå