Kinesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
一般来说,我同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
人们较倾向于同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
我能理解他/她的观点。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
我完全同意...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
我完全赞同...的观点。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
总的来说,我不同意...,因为...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
人们较倾向于不同意...,因为...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
我强烈不同意...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
我坚决反对...的观点
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
就...方面,...和...相似/不同
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
和...比,...表明...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
对比...,...是...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
在...方面,...和...是相似的
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
在...方面,...和...不同
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
第一...,与此对比,第二...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
...和...的一个不同点是...,而...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
我想说的是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
对我来说,它像是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
在我看来...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
我认为...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
我的观点是...
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
我相信...,因为...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
现在让我们分析/转到/研究...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
...是对的,但是事实上...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
相反...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
一方面...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
另一方面...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
从科学/历史角度讲...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
附带说一句...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
此外...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå