Japanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
言っていることはもっともだ。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
・・・・に同意している。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
心から・・・・という意見を支持する。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
・・・・に強く反対である。
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
・・・・という意見に断固として反対する。
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
・・・・と言えるかもしれない。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
・・・・のように見受けられる。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
私の意見では、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
私の見方だと、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
私の意見としては、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
確かにそうだが、しかし・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
それどころか、・・・・
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
一方では・・・・
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
しかしその一方で・・・・
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
・・・・にもかかわらず
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
ちなみに、・・・・
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
その上・・・・
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå