Hindi | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
... की तुलना मे, ... ... है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
मेरा मानना है कि...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
मुझे लगता है कि...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
मेरी राय है कि...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
मेरे दृष्टिकोण से
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
मेरा मानना है कि
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
यह सच है कि..., लेकिन...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
यह सच है कि..., लेकिन...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
इसके विपरीत
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
एक तरफ से...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
दूसरी तरफ से
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
इन... के होते हुए भी...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
इन... के होते हुए भी...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
वैसे...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
इसके अतिरिक्त...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå