Grekiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
Μου φαίνεται ότι...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
Κατά την γνώμη μου...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
Κατά την δική μου άποψη...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
Είμαι της γνώμης ότι...
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
Βεβαίως..., αλλά...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
Αντιθέτως, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
Από τη μία...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
Από την άλλη...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
Παρόλο που...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
Παρά το γεγονός ότι...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
Παρεμπιπτόντως...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
Επιπροσθέτως...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå