Franska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
Je comprends son point de vue.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
Je suis entièrement d'accord que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
En opposition avec..., ...montre...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
..., par contraste avec..., est/sont...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
...et... diffèrent en termes de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Le premier..., a contrario, le second...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
Je dirais que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
Il me semble que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
À mon sens...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
Selon mon point de vue...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
Je suis d'opinion que...
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
De l'avis général..., mais...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Il va de soi que..., cependant...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
Au contraire, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
D'un coté...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
D'un autre côté...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
En dépit de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
En dépit du fait que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
À propos de...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
En outre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå