Finska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
... muistuttaa ... suhteessa...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
Voisin sanoa, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
Vaikuttaa siltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
Mielestäni...
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
Olen sitä mieltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
Uskon, että..., sillä...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
Kieltämättä..., mutta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
Päinvastoin...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
Toisaalta...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
Toisaalta...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
Huolimatta...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
Huolimatta siitä, että...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
Ohimennen...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
Lisäksi...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå