Esperanto | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
Mi tute konsentas, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
Mi tute malkonsentas, ke...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
En kontrasto al..., ...montras...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
...per kontrasto kun...estas...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
...estas simila al... rilate...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
La unua..., kontraste, la dua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
Mi dirus, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
Ŝajnas al mi, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
Miaopinie…
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
El mia vidpunkto...
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
Mi estas de la opinio, ke...
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
Certe..., sed...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Koncedita, ..., tamen...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
Kontraŭe, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
Unuflanke...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
Aliflanke…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
Malgraŭ…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
Malgraŭ la fakto ke...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Science/Historie parolanta...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
Parenteze...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
Krome...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå