Engelska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En términos generales, coincido con X porque...
Broadly speaking, I agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Uno tiende a concordar con X ya que...
One is very much inclined to agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Comprendo su planteamiento...
I can see his/her point.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Coincido totalmente en que...
I entirely agree that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Respaldo completamente la idea de que...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
One is very much inclined to disagree with… because…
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Difiero completamente en relación a...
I strongly disagree that…
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Me opongo firmemente a la idea de que...
I am firmly opposed to the idea that…
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
…and…are similar/different as regards to…
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En contraste con..., ... muestra...
In contrast to…, …shows…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... en contraste con... es/son...
…by contrast with… is/are…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... es similar a... en lo referente a...
…is similar to… in respect of…
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... y... difieren en relación a...
…and… differ in terms of...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
The first…, by contrast, the second…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
One difference between… and… is that…, whereas…
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Podría decir que...
I would say that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
A mi parecer...
It seems to me that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
En mi opinión...
In my opinion…
Används för att ge en personlig åsikt
Desde mi punto de vista...
From my point of view…
Används för att ge en personlig åsikt
Soy de la opinión de que...
I am of the opinion that…
Används för att ge en personlig åsikt
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Används då man vill lista många skäl för något
A mi parecer... debido a que...
It is my belief that… because…
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Let us now analyze/turn to/examine…
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Es cierto que..., pero...
Admittedly…, but…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
It is true that…, yet the fact remains that…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Granted, …, nevertheless…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Por el contrario,...
On the contrary, …
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por una parte...
On the one hand…
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por otra parte...
On the other hand…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A pesar de...
In spite of…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A pesar de que...
Despite the fact that…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Desde el punto de vista científico / histórico...
Scientifically/Historically speaking…
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Cabe acotar...
Incidentally…
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Además,...
Furthermore…
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå